Verslag van de raad voor maatschappelijk welzijn van 30 augustus 2022

Het was nodig de Raad tijdens de zomerperiode bijeen te roepen omdat een nieuwe aanpassing van het meerjarenplan moest worden goedgekeurd. Het MJP was nochtans in juni al herzien. De wijziging betreft nu een extra kostenpost van een miljoen euro voor de Hoeve Van Deuren, als gevolg van de stijging van de energie- en materiaalprijzen en de stijging van de lonen. De aanbesteding voor de ruwbouw is gepland voor medio september. Deze verhoging is reeds goedgekeurd door andere instanties (college van burgemeesters en schepenen, overlegcomité, vast bureau) en wordt met eenparigheid van stemmen door de Raad aanvaard.

De gemeenteraad had voor de zomer het Huishoudelijk reglement aangepast zodat digitale of hybride vergaderingen konden doorgaan in “uitzonderlijke omstandigheden” of in een “uitzonderlijke situatie” (een burgemeesterbesluit is momenteel onvoldoende om over te schakelen naar vergaderingen op afstand). De Raad neemt kennis van het feit dat de gouverneur van Vlaams-Brabant het besluit van de gemeenteraad heeft vernietigd. De gouverneur was van mening dat in de nieuwe tekst niet voldoende wordt uitgelegd wat wordt bedoeld met “uitzonderlijk”. Volgens de Vlaamse wetgeving moet fysiek vergaderen weer de norm worden.

Colette Storms (Kraainem-Unie) vraagt de Voorzitter naar haar bedoeling: aangezien de OCMW-Raad zijn Huishoudelijk reglement in dezelfde termen heeft aangepast, zou het dan niet nodig zijn om terug te keren naar de vorige versie? Het antwoord is ja, dit punt zal op de agenda van de volgende Raad worden geplaatst.

Mondelinge vraag:

Colette Storms (Kraainem-Unie) herinnert eraan dat zij op 24 februari 2022 heeft verzocht om de oprichting van een werkgroep die zich moet buigen over de activiteiten die in het toekomstige ontmoetingscentrum Hoeve van Deuren moeten worden georganiseerd. Sindsdien heeft het vast bureau deze kwestie drie keer besproken, maar er is nog steeds niets aan de Raad gemeld. Wanneer zal de Raad de leden van deze groep benoemen en wanneer zal de groep bijeenkomen?

De voorzitter belooft dat dit punt op de agenda van de volgende Raadszitting zal worden geplaatst: de twee fracties zullen de namen van hun twee afgevaardigden voorstellen en een datum vastleggen voor de eerste vergadering van deze werkgroep.

Volgende OCMW-Raad: donderdag 29 september.