Verslag van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 23 mei 2023

Na een presentatie van de financieel directeur neemt de Raad kennis van de financiële rapportering voor het boekjaar 2022 en stelt ze de jaarrekeningen 2022 vast. Vraag van Laurent Demeutter : is er een verklaring voor de stijging van bijna 50%? Antwoord: is gelinkt aan de stijging van het leefloon enerzijds en aan de ondersteuning voor Oekraïners (waarvoor Kraainem specifieke middelen ontvangt).  In verband met de bouw van het ontmoetingscentrum krijgt Kraainem 580.000€ voor de appartementen (bestemd voor vluchtelingen en als noodwoningen).  De gemeente heeft zelf 2,4 miljoen geleend. 

Een aantal gemeentelijke en OCMW-diensten moeten kunnen beschikken over een kleine provisie om geringe onverwachte uitgaven te betalen. Het OCMW keurt het kader goed waarbinnen de algemeen directeur de verantwoordelijke personeelsleden aanwijst en het bedrag dat hun zal worden toevertrouwd, na advies van de financieel directeur.  Voor elke uitgave zal een bewijsstuk moeten voorgelegd worden. 

De Raad keurt aanpassingen aan de deontologische code voor mandatarissen goed, want een decretale wijziging verplicht de gemeenten om een deontologische commissie op te richten. Leden van de deontologische commissie: DéFi/MR: Alain Van Herck (plaatsvervanger Françoise Devleeschouwer); Kraainem-Unie: Colette Storms (plaatsvervanger Damien Filippi); Pro Kraainem: Gilbert Theunis. 

Volgende Raad voor Maatschappelijk Welzijn: 27 juni om 18u30.