Verslag van de raad voor maatschappelijk welzijn van 28 april 2022

Streaming van de vergadering beschikbaar op YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=z-Rh5PFvNwU

Op de agenda van deze bijeenkomst staan enkele belangrijke punten:

1. De tweede pensioenpijler voor contractuelen van het OCMW

In het verleden hebben Belfius en Ethias samen deze tweede pijler beheerd, die tot doel heeft de verschillen tussen de pensioenen van de ambtenaren en die van contractuelen te verkleinen. Belfius en Ethias hebben besloten deze dienst niet langer aan te bieden vanaf 31 december 2021. De VVSG (Vereniging voor Vlaamse steden en gemeenten) heeft naar een alternatieve oplossing gezocht en biedt gemeenten de mogelijkheid zich aan te sluiten bij Prolocus (een uitbreiding van een Antwerps pensioenfonds). De gemeentelijke financiële dienst is hier voorstander van, maar de kosten voor de gemeente zullen hoger uitvallen dan voorheen (ongeveer 2.000 euro per contractuele werknemer per jaar). Het OCMW stemt in met het voorstel, dat reeds is goedgekeurd door het overlegcomité en de gemeenteraad.

PK-KU stellen zich wel een aantal vragen:

  • – Gilbert Theunis (Pro Kraainem): wat gebeurt er met de bijdragen die in het verleden aan Belfius/Ethias zijn betaald, hoe worden deze fondsen beheerd en maken zij enige winst? De administratie zal een schriftelijk antwoord geven.
  • – Gilbert Theunis (Pro Kraainem): Moet het contractueel personeel ook bijdragen aan deze tweede pijler? Het antwoord is nee, het is de gemeente die de volledige kosten draagt. Colette Storms (Kraainem-Unie) vraagt of dit in alle gemeenten het geval is en of er varianten mogelijk zijn, maar er komt geen antwoord.

Vervolgens wordt gestemd over de aanwijzing van een vertegenwoordiger van het OCMW in de algemene vergadering van Prolocus. Alain Van Herck wordt vertegenwoordiger (plaatsvervanger Catherine Danis – Khoudiacoff) (meerderheid DéFI /MR tegen de oppositie PK-KU, die haar eigen kandidaten had).

2. Aanpassing van het Huishoudelijk reglement van de Raad: digitale en hybride vergaderingen

Vanaf mei 2022 zal de raad opnieuw fysiek bijeenkomen, zoals beslist bij besluit van de Vlaamse regering. Vergaderingen op afstand (digitaal, via Teams) of hybride vergaderingen (fysiek + een of meerdere leden volgen op afstand) kunnen niet langer worden beslist door middel van een burgemeestersbesluit ; zij kunnen alleen plaatsvinden overeenkomstig de nieuwe regels die in het HHR zijn ingevoerd.

De diensten hebben een aanvulling op het Huishoudelijk reglement opgesteld om de voorwaarden voor het organiseren van digitale en hybride vergaderingen vast te leggen. PK-KU heeft vooraf enkele amendementen ingediend. Er ontspint zich een discussie rond deze amendementen die DéFI/MR gedeeltelijk verwerpen, maar tot ieders verbazing wil de Voorzitster (DéFI) dat dit punt wordt uitgesteld. In de praktijk betekent dit dat het OCMW niet meer digitaal of hybride kan vergaderen (terwijl de gemeenteraad dat wel nog zal kunnen vermits de meerderheid PK-KU deze mogelijkheid heeft ingelast in het Huishoudelijk reglement). De Voorzitster (DéFI) zegt dat zij er de voorkeur aan geeft deze zaak in het vast bureau te bespreken (waarvan de beraadslagingen vertrouwelijk zijn…).

Conclusie: Wie is bang voor digitale of hybride vergaderingen, die uiteraard vergezeld gaan van een audiovisuele opname die vervolgens op YouTube wordt geplaatst zodat het publiek er kennis van kan nemen? Berokkent transparantie iemand schade?

De PK-KU-leden zijn zeer ontevreden over de manier waarop dit punt is behandeld.

3. Vragen en informatie

  • Ingrid Leyman (Kraainem-Unie) vraagt of zij tijdens de volgende raadsvergadering een presentatie mag geven over Logo Zenneland.
  • Damien Filippi (Kraainem-Unie) dankt de diensten voor het werk dat is verricht om de Oekraïners die in de gemeente zijn aangekomen (ongeveer 110 personen) te onthalen en vraagt om tegen de volgende vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn een nauwkeurig verslag op te stellen.
  • Nathalie Woitrin (Kraainem-Unie, gemeenteraad) bezorgde een verslag van Wijkwerkers over werkloosheid en werkzoekenden in Kraainem.