Klooster van de Visitatie: bouw van een assistentiewoning met 80 appartementen / vier verdiepen / 2019 m² / Hebronlaan en Kapellelaan

Voor meer informatie ivm dit project kan U terecht op het omgevingsloket

 • De bouwaanvraag werd ingediend bij de deputatie door het bedrijf Building Investment Projects NV op 3 september 2018.
 • Op 3 oktober, werd door de deputatie, een advies gevraagd aan het College van Burgemeester en schepenen (Kraainem). Looptijd van deze procedure bedraagt 50 dagen. Uiterlijk moeten ten laatste alle antwoorden binnen op 22 november (incl. feedback van brandweer en nutsmaatschappijen, reacties van buren, GECORO,…)
 • Dit project bereikt 2 gemeenten, en dan is de deputatie bevoegd in eerste aanleg (gemeenten Zaventem en Kraainem hebben maar een adviserende rol)

Opvolging van het project

1. Op 7/11/2018 werd een negatief advies geformuleerd door de GECORO omwille van de volgende redenen:

 • Het openbaar onderzoek werd niet voldoende uitgebreid uitgevoerd.
 • Het is een monotoon concept van 80 assistentiewoningen met 1 à 2 slaapkamers, geen refter is voorzien, en er zou moeten gekeken worden naar een combinatie met een deel zorgunits van het type rusthuis.
 • Inplanting en dimensionering, 4 bouwlagen, heeft geen plaats in een woonwijk, het verlagen van 1 verdiep zou ook een positief effect hebben op de mobiliteit- en parkeerproblemen.
 • Parking, er worden slechts 40 standplaatsen voorzien voor een gebouw van 80 appartementen. Deze zullen ook gebruikt worden door bezoekers, personeel, leveranciers, etc.
 • Mobiliteit, tijdens de werken (2 jaar) zal er aanzienlijk wat hinder zijn, en later zal de wijk een permanente hinder ondervinden door het af- en aanrijden van bewoners, bezoekers en personeel. Er moet ook rekening gehouden worden met de nabijheid van de school en het voetbalclub.

2. Op 12/11/2018 werden al een reeks bezwaarschriften ingediend door een aantal buurtbewoners van de woonwijk rond het klooster van de Visitatie, en alle bezwaren gaan in de zelfde richting als de deze geformuleerd door de GECORO.

3. Op 29/11/2018 heeft het College van Burgemeester en schepene van Kraainem een negatief advies geformuleerd.

Volgende stappen

 • Hoorzitting van de Provinciale Omgevingsvergunningscommissie (POVC) op 11 december 2018, maar is niet openbaar.
 • Advies van de POVC moet klaar zijn tegen 1/1/2019
 • De diensten van de deputatie moeten het dossier voorbereiden en dan gaat het naar de heer Tom Dehaene van de deputatie die o.a. verantwoordelijk is voor Zaventem en Kraainem
 • Deputatie beslist in volledigheid (zoals het college van burgemeester en schepenen van de gemeente). Datum beslissing deputatie ten laatste op 31/01/2019.
 • Indien op 31/01/19, het project goedgekeurd wordt door de deputatie, zal de vergunning bekendgemaakt worden in de loop van februari 2019
 • Beroepsmogelijkheid enkel bij de Vlaamse Regering.