Verslag van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 25 februari 2021

Streaming beschikbaar op YouTube

Eén punt geeft aanleiding tot een heftig debat. Het ging erom het begrip “dagelijks personeelsbeheer” te definiëren. Het komt de Raad toe deze definitie te bepalen (en dus te bepalen wat de algemeen directeur autonoom kan doen in haar personeelsbeheer). Op de agenda staat het verzoek aan de Raad van het OCMW om deze bevoegdheid aan het Vast bureau te delegeren. Dezelfde vraag was twee dagen eerder voorgelegd aan de gemeenteraad, die de delegatie toekende.

De PK-KU-mandatarissen bieden weerstand, zowel omdat dit één van de laatste aan de OCMW-Raad erkende bevoegdheden is (bevoegdheden die sinds het nieuwe Decreet Lokaal Bestuur sterk zijn afgeslankt) als omdat er geen enkele toelichting bij dit punt wordt gegeven waardoor de contouren van het begrip “dagelijks personeelsbeheer” helemaal niet duidelijk zijn (in tegenstelling tot de behandeling van het punt in de Gemeenteraad waar de raadsleden een kopie kregen van de bestaande definitie, gestemd door de Gemeenteraad in 2012). De fracties PK-KU betreuren nogmaals dat de Voorzitster (DéFI) de raadsleden moedwillig informatie ontzegt die nodig is om de dossiers correct te behandelen en betreuren evenzeer dat zij enkel vraagt om te stemmen voor een blanco cheque. Een verzoek om verdaging van dit punt – totdat een informatiedocument ter beschikking van de raadsleden is gesteld – wordt door de DéFI-MR meerderheid afgewezen. Over de goedkeuring van de delegatie wordt vervolgens gestemd, opnieuw met dezelfde meerderheid.

De Raad heeft verschillende verslagen en reglementen goedgekeurd:

  • het jaarverslag over schuldbemiddeling door de diensten van het OCMW;
  • de oorspronkelijke versie van het reglement inzake subsidies voor energie, water en TV-telefoon-internetabonnement die door het OCMW worden toegekend aan kwetsbare personen (aangezien de aan de vorige Raad voorgelegde aanpassing ongeschikt is gebleken, zoals Chantal Ochelen – tevergeefs – had opgemerkt)
  • de middelen die door de verschillende beleidsniveaus aan het OCMW werden toegekend in het kader van de covid-maatregelen.

Mondelinge vragen:

Colette Storms (KU) uit haar verbazing over het feit dat zij de verslagen van het overlegcomité Gemeenteraad/CPAS-Raad niet ontvangt, hoewel het decreet bepaalt dat alle mandatarissen die moeten ontvangen. De Voorzitster geeft toe dat ook zij deze niet ontvangt hoewel zij reeds meer dan twee jaar lid is van het overlegcomité (hetgeen bij haar blijkbaar nooit de minste vraag heeft doen rijzen).

Ingrid Leyman (KU) vestigt de aandacht op de informatie die circuleert over de toxiciteit van Avrox-maskers die aan het begin van de pandemie door de federale regering en in apotheken werden verspreid. Er wordt gevraagd dat de gemeente hierover informatie publiceert. De burgemeester wijst erop dat de maskers die door de gemeente uitgedeeld werden geen gevaar opleveren, gezien de voorzichtige beslissing om maskers met nano-elementen te vermijden.