Hoogtepunten van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 30 september 2021

Chantal Ochelen (PK) heeft besloten zich om persoonlijke redenen terug te trekken. De Voorzitster bedankt haar voor haar jarenlange inzet voor het OCMW en haar efficiënt en bedachtzaam beleid. Damien Filippi bedankt haar op zijn beurt voor de fijne samenwerking en vindt het jammer dat de Raad iemand met zoveel ervaring en expertise verliest. 

Gilbert Theunis (PK) legt als nieuw raadslid de eed af. 

De Raad heeft kennisgenomen van de vorderingen die in de eerste helft van 2021 zijn gemaakt in de uitvoering van het meerjarenplan. Dit document is opgesteld door de nieuwe financieel directeur die zojuist de eed heeft afgelegd. De Raad is verheugd over deze aanstelling.  

De Raad neemt tevens kennis van het verslag waarin de administratie de vorderingen op het gebied van organisatiebeheersing presenteert. KU betreurt de moeilijkheden die de gemeente ondervindt bij het aanwerven en houden van personeel. De instabiliteit op personeelsgebied is aanzienlijk. KU dringt ook aan op de noodzaak zich te concentreren op de dienstverlening aan de bevolking. 

De OCMW-Raad beslist het presentiegeld van september aan het Rode Kruis te schenken om de slachtoffers van de overstromingen van juli te helpen. 

Het OCMW van Kraainem neemt een nieuw initiatief (reeds ingevoerd in enkele Vlaamse gemeenten). Voortaan zal het OCMW de begrafeniskosten (basisformule) op zich nemen van personen met onvoldoende middelen die zonder nageslacht zijn overleden of van wie de erfgenamen over onvoldoende middelen beschikken om de begrafenis te kunnen betalen. De Raad keurt hiertoe een reglement goed. 

De sociale dienst brengt verslag uit over de volgende drie punten: de begeleiding van LOI-gezinnen (Lokaal Opvang Initiatief, d.w.z. de opvang van asielzoekers) door de vzw PIN; de tewerkstellingstrajecten om integratie op de arbeidsmarkt te vergemakkelijken; en ten slotte, de toelagen energie-, water- en telecommunicatieverbruik. 

Mondelinge vragen: KU drukt zijn bezorgdheid uit over de sterke stijging van de gas- en elektriciteitsprijzen en vraagt welke maatregelen de voorzitster van plan is te nemen om de klap op te vangen. De voorzitster geeft een zeer lang antwoord waarin zij een opsomming geeft van alles wat het OCMW reeds doet om mensen te leren energie te besparen (spaarlampen, de koelkast ontdooien, enz.). De Voorzitter is niet te vinden voor een aanpassing van het reglement, bv door de categorieën van begunstigden uit te breiden, de toelage te verhogen of die in twee schijven per jaar uit te keren in plaats van in één keer.  KU doet vervolgens twee concrete voorstellen:

1) de buitengewone covid-middelen die het OCMW van de federale regering heeft ontvangen aanwenden voor extra energiesteun;

2) deelname aan de provinciale energiegroepsaankopen promoten. Elk jaar wordt de leverancier met de laagste prijzen gekozen, en de prijzen moeten een jaar lang stabiel blijven.