Hoogtepunten van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 1 april 2021

Streaming op You Tube

Een belangrijk punt dat alle Kraainemnaars aangaat. De Commissie Bestuur heeft het ontwerp van Reglement inzake klachten en meldingen die de administratie heeft voorbereid verder verfijnd. De gemeenteraad heeft dit Reglement op 30 maart goedgekeurd ; de OCMW-raad keurt op zijn beurt de tekst unaniem goed. Burgers zullen een klacht kunnen indienen indien zij ontevreden zijn over de dienstverlening van de administratie, en dit gedurende twee jaar na de feiten die aanleiding hebben gegeven tot ongenoegen. De meldingen hebben betrekking op gevaarlijke of problematische situaties (defecte verkeerslichten, gaten in de weg, omgevallen bomen, stortvuil, enz.) De administratie heeft alle procedures herzien om de termijnen te verkorten (ontvangstbevestiging binnen 48 uur en antwoord over de grond van de zaak binnen 20 dagen) en de efficiëntie van de diensten te verbeteren.

De raad stemde vervolgens unaniem voor een bijkomend onderdeel aan de overeenkomst tussen de gemeente en de vzw 3WPlus (energiecoaching). Het bijkomende aspect betreft energiescans die gratis kunnen worden uitgevoerd voor een doelgroep die bekend is bij het OCMW (kosten ten laste van Fluvius). Het doel is mogelijke energiebesparingen op te sporen of zelfs kleine, eenvoudige isolatiewerkzaamheden uit te voeren.

Invoering van een nieuw instrument (BelRAI) om de zorgbehoeften van bijzonder kwetsbare patiënten vanaf 1 juni 2021 vast te stellen. De OCMW-thuiszorgdiensten zullen verantwoordelijk zijn voor het doorgeven van de indicatieve gegevens met het oog op het optimaliseren van de kwaliteit en de continuïteit van de zorg en het verbeteren van het multidisciplinair overleg tussen de actoren in het zorgproces. Dit evaluatie-instrument vervangt Belscore die tot nu toe door het OCMW werd gebruikt om de staat van afhankelijkheid te meten van kwetsbare en zieke personen zodat ze, op grond van hun gezondheidstoestand, in aanmerking komen voor de Vlaamse zorgverzekering. De maatschappelijk werker van het OCMW is bevoegd om deze evaluatie te maken.

Voor verplaatsingen naar het vaccinatiecentrum in de Skyhall van Zaventem kunnen 65-plussers met beperkte mobiliteit die niet over een voertuig of een alternatief vervoermiddel beschikken, een beroep doen op het OCMW, dat het gratis vervoer door een vrijwilliger van Mobilo of een personeelslid van de gemeente zal coördineren.