Hoogtepunten van de gemeenteraad van 30 januari 2024

Na de goedkeuring van de notulen van de vergadering van december, nam de gemeenteraad kennis van een mededeling van de gouverneur over de flyers die door de PK-KU-fractie werden verspreid voor het “Volksbal” van de gemeente, en keurde het enkele aanpassingen goed in het retributiereglement op de afgifte van administratieve stukken.

De gemeenteraad keurde vervolgens unaniem de deelname van de gemeente aan het “Vastgoedinformatieplatform” goed, dat de overdracht van informatie die wordt uitgewisseld met notarissen in het kader van vastgoedtransacties digitaliseert en vergemakkelijkt. Dit verkort de verwerkingstijd van een dossier. Het platform zal toegankelijk zijn voor professionals en particulieren.

De milieuvergunning voor het Ringfietspad (het nieuwe fietspad van het Vlaamse Gewest langs de Ring, dat het Vierarmenkruispunt met de E40 zal verbinden) werd verleend met 7 stemmen voor bij 11 onthoudingen, na een onduidelijkheid in sommige antwoorden van De Werkvennootschap op vroegere vragen van de gemeenteraad.

Raadslid Guillaume von Wintersdorff (Pro Kraainem) diende zijn halfjaarverslag in als bestuurder van Interza. Directeur Jan Buysse verlaat de intercommunale na twintig jaar aan het roer te hebben gestaan, met een zeer positieve balans: de kosten per inwoner voor de gemeente zijn in deze periode gedaald van €101 naar €81, ondanks stijgende kosten en inflatie. Over het algemeen evolueerde het aandeel recycleerbaar afval ten opzichte van restafval gunstig.

  • Ring Oost – Vierarmenkruispunt (zuidelijk deel Tervurenlaan + noordelijk deel ovonde ter hoogte van Baron d’Huart)
  • Ring Noord (verplaatsing op- en afritten E40 en nieuw aansluitingscomplex)

Tot slot diende raadslid André Ivanszky (Kraainem-Unie) een motie in om de gemeente te beschermen tegen de mobiliteitsproblemen die het sociale woningbouwproject “Dames Blanches” in Sint-Pieters-Woluwe zal veroorzaken op de Baron d’Huartlaan. Hij vroeg om voor dit nieuwe wooncomplex een rechtstreekse toegangsweg tot het Vierarmenkruispunt te overwegen. Anders zou de gemeente Kraainem verplicht zijn om op bepaalde wegen op haar grondgebied eenrichtingsverkeer of bestemmingsverkeer in te voeren. De oppositie weigerde de motie goed te keuren met het argument dat sommige voorstellen onrealistisch waren. Raadslid Ivanszky legde uit dat de motie vooral symbolisch was en de gemeente Sint-Pieters-Woluwe dwong om na te denken over de impact van het project op de mobiliteit in naburige gemeenten. Uiteindelijk werd de motie aangenomen, meerderheid tegen oppositie.

Volgende gemeenteraadsvergadering: dinsdag 27 februari om 19u.