Openbaarheid van bestuur – de wetgeving verandert

Sinds 2012 zet Kraainem-Unie zich in voor meer transparantie van bestuur om de burger in staat te stellen zich goed te informeren en een actievere rol te spelen op lokaal niveau. Deze transparantie wordt nu een specifieke plicht waar gemeentebesturen zich aan moeten houden.

Dit jaar is namelijk een nieuw decreet Lokaal Bestuur van kracht geworden. Het is een uitbreiding en aanpassing van het Gemeentedecreet en het OCMW-decreet. Artikel 285 van het decreet bepaalt dat alle besluiten van de gemeenteraad op de website van de gemeente gepubliceerd moeten worden, alsook die van het college van burgemeester en schepenen, van de raad voor maatschappelijk welzijn, het vast bureau en de voorzitter van het OCMW, van besturen van intercommunales enz.

Het decreet hecht veel belang aan de participatie van de burger (art. 302-325). Er zijn bepalingen over een nieuw systeem van klachtenbehandeling (dat maximaal onafhankelijk is van de diensten waarop de klachten betrekking hebben), volksraadplegingen (ook op initiatief van de inwoners), verzoekschriften van burgers aan de gemeenteraad of andere organen en nog veel meer. Dit alles betekent een ingrijpende verandering in de politieke en administratieve cultuur van onze gemeente en vereist aanzienlijke middelen en reorganisatie. Kraainem-Unie zal alles in het werk stellen om dit zo snel mogelijk te realiseren.

De bedoeling is om informatie digitaal aan te reiken met behulp van een gebruiksvriendelijke tool die toegang geeft tot officiële documenten. Meer informatie in de komende maanden (en jaren) via de website van de gemeente, het gemeentelijk infoblad en de site en newsletter van Kraainem-Unie.

Goed geïnformeerd zijn is de eerste stap om actief bij te dragen tot het leven van de burgers in de gemeente!