Klimaatengagement Vlaams-Brabant 2019

Samen werken de gemeenten aan een sterk en doorgedreven klimaatbeleid.

Meer dan ooit vertellen afwisselende en steeds fellere periodes van hitte, droogte en overstromingen ons dat het klimaat verandert. De laatste jaren neemt de temperatuur op aarde toe met gemiddeld 0,2°C. Als het zo verdergaat, overschrijdt de aarde tussen 2030 en 2052 een opwarming met 1,5°C, zegt het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC). Daarbij waarschuwt ze voor de gevolgen. Een overschrijding met meer dan 1,5°C moeten we absoluut vermijden.

Dus moeten we dringend ingrijpen. De lokale besturen hebben heel wat hefbomen in handen om het verschil te maken, zowel om minder CO2 uit te stoten (mitigatie) als om ons aan te passen aan de klimaatverandering (adaptatie).

Daarom engageren de gemeenten zich om:

1. Minder CO2 uit te stoten. Door energie te besparen, het gebruik van fossiele brandstoffen af te bouwen, in te zetten op hernieuwbare energie en door te kiezen voor efficiënte, schone technieken.

2. De effecten van de klimaatverandering, zoals hitte, droogte en wateroverlast, te milderen.

3. Alle relevante actoren te betrekken bij de opmaak en de uitvoering van het lokaal klimaatbeleid.

4. Zelf het goed voorbeeld te geven.

We zetten daarbij in op onder andere deze thema’s:

  • Ruimtelijke ordening. We trekken volop de kaart van kernversterking, met ruimte voor hernieuwbare energie en met aandacht voor het duurzaam versterken van de open en groene ruimte. Wonen, werken en winkelen gebeurt hoofdzakelijk in dorps- en stadskernen.
  • Gebouwen. We verminderen het energiegebruik in onze eigen gebouwen en moedigen onze inwoners aan om duurzaam te (ver)bouwen en energie te besparen. Daarnaast versnellen we de renovatiegraad van woningen in onze gemeente.
  • Mobiliteit. Een ambitieus fiets- en tragewegenbeleid en een sterke uitbouw van het openbaar vervoer moeten inwoners verleiden om de wagen aan de kant te laten staan. Voor wie toch de wagen neemt, zijn elektrische voertuigen, voertuigen op waterstof en gedeelde mobiliteit aantrekkelijke alternatieven.
  • Klimaatadaptatie. Met meer groen, meer ruimte voor water en door te ontharden waar het kan, willen we de te verwachten effecten van de klimaatverandering, zoals hitte, droogte en wateroverlast, tegengaan en tegelijkertijd ook de biodiversiteit in onze regio versterken.
  • Hernieuwbare energie. De gemeenten zetten in op natuurlijke en onuitputtelijke energiebronnen als zon en wind en op groene (rest)warmte.

Meer info op de website van Vlaams Brabant.