Waarom een duurzame uitbreiding van de schoolinfrastrctuur ipv containerklassen?

Het chronisch tekort aan voldoende vaste klaslokalen en de bijbehorende infrastructuur in de Gemeentelijke Basisschool De Klimboom was al bekend sinds 2004. Eerst in de kleuterschool en sinds 2008 ook in het lager onderwijs. Bijkomende containerklassen en een sanitair blok werden voorzien in het voorjaar van 2013 om opnieuw het acuut tekort aan plaats op te vangen. De twee bestaande containerklassen van de kleuterschool daterend van 2004 werden opnieuw vervangen in 2014. Vandaag zijn er een totaal van 6 containerklassen en 1 sanitair blok t.o.v 14 vaste klaslokalen.

Het schoolbestuur heeft sinds 2012 het leerlingenaantal beperkt tot 2 klassen van elk 22 leerlingen en dit voor de kleuter- en lagere school. De voorbije 10 jaar werd er door de gemeente geen concreet gevolg gegeven aan een plan om subsidies aan te vragen bij de bevoegde Vlaamse instantie (AGIOn) alhoewel dit punt door Kraainem Unie als agendapunt op de gemeenteraden van 26/2/2013 en 28/5/2013 aangevraagd werd om hieromtrend een stuurgroep op te starten.

De klascontainers zijn nodig om het huidige tekort op te vangen, maar bieden geen langetermijnoplossing naar comfort, duurzaamheid, rationeel energieverbruik, kostprijs en levensduurte. Klascontainers zijn duur in aanschaf en onderhoud: volledig op kosten van de gemeente en de belastingbetaler in Kraainem. Klascontainers komen niet in aanmerking voor subsidies omdat ze tijdelijk zijn (gemiddelde levensduurte van 10 jaar).

Men vraagt zich af waarom de gemeente 10 jaar laat voorbij gaan alvorens subsidies aan te vragen voor de uitbreiding van de schoolinfrastructuur? De bevoegde instantie AGIOn subsidieert en financiert de aankoop, de bouw en de verbouwing van schoolgebouwen en subsidieert 70% van de kosten voor het basisonderwijs Waarom werd er niet vroeger naar een lange termijn oplossing gezocht?

Het was pas sinds de schoolraad van GBS De Klimboom de problematiek aankaarte op 18 oktober 2012 en een volledig dossier met advies ivm de schooluitbreiding indiende op 22 oktober 2013, dat de gemeente zich genoodzaakt vond om eindelijk een subsidieaanvraag in te dienen bij AGIOn (14 januari 2014). Zonder de sterke impuls van de schoolraad van GBS en de werkgroep samengesteld door ouders, leerkrachten en directie zou er waarschijnlijk nog geen subsidie aangevraagd zijn. Nu de school eindelijk op de wachtlijst staat bij AGIOn kon er van start gegaan worden met een haalbaarheidstudie voor de infrastructuuruitbreiding, (Een haalbaarheidstudie is een vereiste om de subsidies toegekend te krijgen via AGIOn). maar het duurt tot juli 2016 om de gunningbeslissing voor de haalbaarheidstudie toe te kennen. Het verdere verloop van het bouwproces blijft onduidelijk en het duurt tot 21 maart 2017 waarbij een eerste voorstelling van de verschillende opties wordt gegeven aan de schoolraad van GBS De Klimboom.

In september 2017 beslist het schepencollege om bijkomende scenario’s voor de schooluitbreiding verder te laten onderzoeken door het studiebureau. Een termijn werd niet vastgelegd.

Het verdere verloop van het bouwproces blijft onduidelijk.

Informatie betreffende het advies van de schoolraad van GBS De Klimboom en de daarop volgende verslagen kan u hier raadplegen.

Programma Kraainem-Unie ivm de gemeentelijke basisscholen

Kraainem-Unie ijvert voor een transparante en nauwe samenwerking met de schoolraden van de gemeentelijke basisscholen om de noden van de schoolgemeenschappen beter te begrijpen en zo de gemeentelijke investeringen hierop aan te sluiten. Het publiceren van de verslagen op de website van de scholen brengt transparantie naar ouders, leerkrachten en de gemeente over de initiatieven en hoe die worden opgevolgd.

Contactpersoon voor dit dossier:

Siska Hallemeesch
Siska Hallemeesch