De hoogtepunten van de gemeenteraad van 19 december 2023

Met de laatste gemeenteraad van 2023 eindigt het politieke jaar in Kraainem zonder drama maar wel met de gebruikelijke mantra’s van de DéFi/MR oppositie, die de basisbegrippen van het meerjarenplan (voorheen budget) nog altijd niet meester is, en al vijf jaar dezelfde vragen stelt.  

Maar eerst krijgt Kraainem een nieuwe Algemeen Directeur (vroeger Gemeentesecretaris). Mevrouw Sophie Mary (die vroeger al een senior post in onze administratie had) legt de eed af en wordt warm ontvangen door de gemeenteraad.  

Dan keurt men een bijkomende subsidie van 1000 euro goed voor de Nederlandstalige bibliotheek die te kampen heeft met hogere kosten door indexatie die echter niet worden gecompenseerd door hogere subsidies. De oppositie onthoudt zich uiteraard. 

De opcentiemen-onroerende voorheffing en de aanvullende belasting-personenbelasting – de gemeentebelastingen in andere woorden – worden goedgekeurd. Zoals ieder jaar in deze legislatuur Pro Kraainem/Kraainem-Unie (PK-KU) is er geen verandering. 

Ook het meerjarenplan 2024 (gemeentebudget voor 2024) wordt goedgekeurd. Hieraan was een uitgebreide Commissie Algemene Financiering voorafgegaan op 14 december waar de oppositie een lange reeks vragen had gesteld (zoals dat een serieuze oppositie betaamt in een democratie) maar toch moest de burgemeester (Bertrand Wauquez, Kraainem-Unie – tevens schepen van financiën) voor de zoveelste keer uitleggen wat de heer Van Herck (DéFi) nog steeds niet begrijpt, nl. hoe de autofinancieringsmarge wordt berekend, wat het verschil is tussen gewone uitgaven en financieringen, enz., enz. 

De lijst werkingssubsidies van alle verenigingen van Kraainem voor 2024 wordt bij unanimiteit goedgekeurd. Iedereen kan weer aan de slag en dat is belangrijk voor het verenigingsleven in onze gemeente. 

De vertegenwoordigers van de gemeente in het bestuur van Elk Zijn Huis, nu Woonmaatschappij Woontrots worden benoemd.  

Dan volgt een onderwerp waarvoor er meer dan gebruikelijk publiek in de zaal is: het zg. RUP, of Ruimtelijk Uitvoeringsplan. Dit is één van de kaders voor woningbouw in de gemeente. Deze versie gaat over “bouwlagen”. Het lost een aantal probleemsituaties op voor bewoners die buiten hun schuld zich in situaties bevinden waar hun woonst niet wettelijk zou zijn. De stemming is unaniem. Mevrouw de Foestraets leest echter wel een juridisch benevelde tekst door waarvan de essentie de meeste leden ontgaat, maar waarin zij zich beklaagt als schepen buiten het beslissingsproces te zijn gehouden. Schepen Forton (Kraainem-Unie) legt uit dat zijn rol als schepen voor de RUP ook inhield haar systematische obstructie te neutraliseren. Er is nu eindelijk een oplossing voor een aantal mensen in onze gemeente voor deze situatie, en als het aan haar had gelegen was die oplossing er nooit gekomen. 

Vervolgens moet de gemeenteraad een voorstel van weginrichting van de Werkvennootschap goedkeuren voor een deel van het Ringfietspad tussen Vierarmen en de E40. De raad stelt vast dat eerdere moties/vragen van Kraainem over de geplande werken nooit werden beantwoord door de Werkvennootschap. De raad ziet dan ook geen reden om het voorstel goed te keuren. Iedereen onthoudt zich en één lid stemt tegen. 

In hetzelfde register heeft Pierre Simon (DéFi) een motie voorgesteld tegen een voorstel van de Werkvennootschap om een deel van de Tervurenlaan na Vierarmen, richting Brussel, te reduceren tot één rijstrook ten voordele van een breder Fietspad. De raad deelt zijn standpunt maar schepen Forton stelt voor om te wachten tot na de hoorzitting te Kraainem met de Werkvennootschap om daarna een meer gedetailleerde en concrete motie te stemmen. Dit voorstel wordt aanvaard. 

Wat wel wrevel geeft is dat collega Simon een brief vermeldt in zijn motie die gelekt zou zijn door een lid van het college, terwijl dat onrechtmatig is. Correspondentie van het college mag niet gedeeld worden met de gemeenteraad zolang het college daarover niet heeft gedebatteerd. Dat is belangrijk o.a. om de privébelangen van bewoners die zich tot het college richten te beschermen. Het valt op dat DéFi/MR leden van het college regelmatig confidentiële informatie over college discussies in de openbare vergaderingen van de gemeenteraad publiek maken. Voorzitter Luc Timmermans (Pro Kraainem) wijst op de gevaren hiervan. 

Bij de mondelinge vragen neemt raadslid Edwards (Kraainem-Unie) het woord. Hij heeft in oktober en november aan schepen de Foestraets gevraagd om het gebruik te staken van privé (politieke) visitekaartjes met het officiële wapen van de gemeente (waarvoor een toestemming nodig is die zij niet heeft gevraagd). Haar juridisch tijdtrekken moe verklaart Edwards dat hij het voor gezien houdt maar dat zijn fractie nu ook visitekaartjes gaat bestellen volgens dezelfde criteria: kleur van de politieke partij, wapen van de gemeente, functie in de gemeente, privé email adres. 

De graffiti i.v.m. het Joods kerkhof te Kraainem worden, op verzoek van de burgemeester, in besloten zitting behandeld. Hij betreurt wel de publiciteit die gegeven is door bepaalde media (en hun contacten in de gemeente) over het bestaan van een belangrijk maar discreet Joods kerkhof in Kraainem. 

Volgende gemeenteraad: 30 januari 2024