Gemeenteraad van 26 juni 2018

De vergadering werd vooraf gegaan door een zitting van de Commissie Bestuur die het nieuwe politiereglement bespreekt. De regionale wetgeving op dit gebied is veranderd. Gemeente ambtenaren kunnen in de toekomst gemachtigd worden – naast politiepersoneel – om gemeentelijke administratieve sancties (GAS boetes) op te leggen. Het reglement telt 55 blz. en bestrijkt vele aspecten van de gemeentelijke samenleving (lawaai, sneeuwruimen voor uw deur, beplanting, wat wel en niet mag in de openbare ruimte, enz.). De momenteel geldige tekst vindt u hier.

Jef Van Eeckhoudt (Open, voormalig politie-inspecteur) vraagt zich af waarom men al die moeite doet als de politie zelf het reglement niet altijd toepast. Hij geeft als voorbeeld de incidenten rond vuurwerkoverlast tijdens de laatste nieuwjaarsnacht, waarbij de politie zou beweerd hebben niet bevoegd te zijn (terwijl zij dat wel degelijk is).

Dan blijkt dat Wezembeek-Oppem de tekst ook nog moet goedkeuren, en dat er geen akkoord is binnen de meerderheid over een aantal zaken: men zou niet genoeg tijd hebben gehad om de zaak te bestuderen. Advies van de commissie: uitstel.

De Gemeenteraad bespreekt de jaarrekening 2017 en de aanpassing voor het meerjarenplan 2018 (budget). Hierin ontbreekt echter de minste poging om de aanzienlijke onbestede bedragen te gebruiken die nu beschikbaar zijn omdat ze gebudgetteerd werden voor werken die voorlopig nog niet uitgevoerd worden. Kraainem-Unie had in de Commissie Financiën op 12 juni 2018 voorgesteld dat een deel van dit geld kon worden ingezet voor dringende werken (reparaties aan trottoirs, fietspad Koningin Astridlaan, werken aan de franstalige Diabolo school, enz.). Kraainem-Unie stemt daarom tegen het nieuwe budget, Open onthoudt zich, de meerderheid stemt voor (op 2 onthoudingen na).

De contracten voor dienstwagens van de gemeentesecretaris en de financieel beheerder moeten worden aangepast door het college. Men heeft hiervoor een stemming nodig in de gemeenteraad, maar in de bestaande teksten staan onregelmatigheden, aldus Luc Timmermans (Open). Zoals altijd op dit punt is er te veel flou artistique om hier op zinnige manier over te stemmen. De antwoorden van schepen voor personeel Thierry Van de Plas overtuigen niet. Ook leden van de meerderheid hebben twijfels. Het punt wordt uitgesteld en moet eerst naar de volgende Commissie Bestuur.

Het nieuwe schoolreglement van de Klimboom (nederlandstalige school) wordt unaniem goedgekeurd. Idem voor het nieuwe arbeidsreglement.

Voor de Diabolo school gebeurt het zelfde: nieuwe school- en arbeidsreglementen worden unaniem goedgekeurd.

Wijkwerken (opvolger van het PWA-systeem). Men kan een beroep doen op wijk-werkers voor het uitvoeren van bepaalde (eenvoudige) taken. Klanten moeten hiervoor wijk-werkcheques aanschaffen. Dit project laat werkzoekende toe voor privé-personen te werken. De gemeenteraad gaat akkoord met het voorgestelde principe van kostendeling waarbij de inkomsten van de Wijk-Werkcheques voldoende zijn om de werkingskosten te dragen en de extra kosten voor de organisatie van een lokale zitdag door de gemeente zelf wordt gedragen. Meer info over de werking van “wijkwerken”.

Het Algemeen Politiereglement komt weer op tafel. De voorzitter van de gemeenteraad (en tevens voorzitter van de commissie Bestuur) stelt uitstel voor, en een grondige studie van de tekst in de Commissie Bestuur. Carel Edwards (Kraainem-Unie) vraagt welk nut het heeft om de discussie te verdagen van commissie naar commissie. De tekst is zojuist behandeld in een vergadering van de Commissie Bestuur. Blijkbaar is er onenigheid binnen de meerderheid. MR en DéFI willen uitstel. Maar de tekst ligt voor en de oppositie eist dat men hem in ieder geval bestudeert. De voorzitter doet een poging om de zaak op de lange baan te schuiven en roept op tot stemming voor uitstel van de discussie. Het lukt hem echter niet: 12 stemmen tegen uitstel en 9 voor. Het debat gaat door. De ruzie binnen de meerderheid zwelt aan. De vergadering wordt geschorst voor 20 minuten. De gemeenteraad beslist vervolgens het reglement en bloc te stemmen, behalve voor 3 artikels waar de meerderheid over struikelt: het gaat over de maximale hoogte van hagen, die moeten gaan van 2 m. naar 3 m. om de bewoners met grotere privé eigendommen ter wille te zijn. Dit voorstel (van schepen de Foestraets) wordt verworpen. En dan is er onenigheid over het lawaai van bladblazers, die zoveel lawaai maken. Ze mogen in het vervolg alleen tussen 9 en 15 u gebruikt worden. Het reglement wordt uiteindelijk goedgekeurd. MR en DéFI stemmen tegen maar verschillende van hun leden zijn al naar huis.

Vraag van Carel Edwards over het geweld tegen de scouts in mei 2018. De gemeenteraad heeft op 29 mei besloten maatregelen te nemen. Wat is er effectief gedaan sindsdien? Antwoord van de burgemeester: bewakingscamera’s worden in principe geplaatst maar het advies van politie wordt nog verwacht. Pogingen om de verdachten te kunnen vervolgen hebben geen resultaat gehad. Niets over meer of aangepaste patrouillering.

Vraag van Johan Forton (Kraainem-Unie) over opslag van scout materiaal. De uitbreiding van het chalet zal op zijn vroegst in oktober 2019 beschikbaar zijn. Waar moeten de scouts tot die tijd naartoe. Schepen Joris zegt dat de diensten ermee bezig zijn.Nog is er dus geen duidelijk antwoord.

Vraag van Johan Forton over de positie van de gemeente i.v.m. met het migranten probleem (kort besproken op de vorige gemeenteraad). De voorzitter van de Commissie Welzijn heeft een ontmoeting gehad met leden van het burgerplatform dat migranten helpt. Eerst moet de commissie de zaak bekijken, dan pas kan men het in een gemeenteraad bespreken. Dat wordt dus na de vakantie en misschien wel na de verkiezingen, want het is niet duidelijk of er nog wel een gemeenteraad komt voor 14 oktober. Bertrand Waucquez vraagt om snel werk te maken van het bijeenroepen van de commissie en de gemeenteraad. Dit wordt geweigerd door de meerderheid bij monde van de voorzitter.

Vraag van Johan Forton of het gemeentereglement van toepassing is op de Joodse begraafplaats. Volgens dit reglement zijn eeuwige concessies alleen nog te handhaven indien de nabestaanden schriftelijk kunnen aantonen dat hun concessie inderdaad eeuwig is en van voor een bepaalde datum dateert. Het gemeentelijke archief is op dit gebied blijkbaar niet voldoende bijgehouden. Voor de Joodse begraafplaats zouden deze documenten wel beschikbaar zijn bij de 2 organisaties die ze beheren.

Vraag van Bertrand Waucquez (Kraainem-Unie) over de reparatie van het trottoir bij de Délitraiteur op de Wezembeeklaan. Een politievergunning werd aangevraagd op 2 juni (omdat de weg gedeeltelijk versperd zal zijn tijdens de werken). Deze procedure duurt 3 weken. Uitvoering: 2 dagen gepland in augustus 2018.

Vraag van Bertrand Waucquez over de stand van zaken van een aanvraag voor bouwvergunning op het Pikdoornveld (Wilde Rozenlaan), Verkavelingsaanvraag 96K5. Antwoord van schepen De Vleeschouwer: na de beslissing van de Raad voor Vergunningsbetwistingen (die in het voordeel van de aanvrager heeft beslist) komt er een hoorzitting van de Bestendige Deputatie (Provincie) op 9 augustus. Beslissing voorzien midden augustus. Bertrand Waucquez dringt er bij het college op aan om samen met de Deputatie de zaak nogmaals aanhangig te maken bij de Raad van Vergunningsbetwistingen.

Vraag van Bertrand Waucquez over plannen voor de bouw van een appartementsgebouw aan de Annecylaan. Schepen de Vleeschouwer: het gaat niet over een bouwvergunning maar om een stedebouwkundig attest voor een project. Het gebouw in zijn oorspronkelijke vorm past niet in de buurt. De buurtbewoners hebben een petitie aan de gemeente gestuurd tegen dit project. De aannemer (of de eigenaar?) zal op de hoogte gebracht worden dat de huidige omvang van het project niet aanvaardbaar is, en zal ongetwijfeld terugkomen met een aangepast plan voor vergunning.

Vraag van Bertrand Waucquez over geplande bouw van een seniorie aan de Hebronlaan. Op het terrein van het klooster. Het grootste deel van het project ligt op het grondgebied van Sint-Stevens-Woluwe (Zaventem). De GECORO heeft het project bekeken. De Deputatie moet zijn standpunt bekend maken, daarna bekijkt de gemeente het project. Maar waarom heeft een raadslid van DéFI een flyer rondgestuurd in de buurt tegen dit project? Schepen De Vleeschouwer (ook DéFI) heeft hierop geen antwoord.