Gemeenteraad van 29 mei 2018

De overdrachtsakte van het water- en rioleringssysteem van Vivaqua naar De Watergroep wordt besproken met toelichting door een extern expert.

Notulen van de vorige vergadering. Kraainem-Unie heeft tegen goedkeuring van de notulen gestemd omdat – niet voor de eerste keer – voorstellen om punten toe te voegen aan de dagorde voor bespreking en evt. stemming waren gedegradeerd tot mondelinge vragen. Het voordeel van zo’n handigheidje is dat de meerderheid dan niet hoeft te debatteren en de diensten niet het risico lopen dat er een besluit valt waarmee extra werk gemoeid zou zijn. Voor Bertrand Waucquez (Kraainem-Unie) was dit onaanvaardbaar.

De gemeente heeft eerder dit jaar een motie naar de senaat gestuurd waarin zij haar verzet uitspreekt tegen suggesties dat de faciliteiten in de gemeente Ronse moeten worden afgeschaft. De senaat heeft goede ontvangst bevestigd. Luc Timmermans (Open) oppert de suggestie dat de gemeente Ronse in een moeilijke financiële situatie zit en de subsidies die worden verstrekt aan fuserende gemeenten misloopt omdat faciliteitengemeenten niet mogen fuseren.

De rest van de dagorde betreft een lange reeks administratieve punten waarvoor wij u naar de officiële notulen verwijzen wanneer deze beschikbaar zijn. Daarin zal u nl. weinig of niets lezen over de bijkomende dagorde punten, die punten die de oppositie aanbrengt.

Luc Timmermans (Open) en Carel Edwards (Kraainem-Unie) wraken de verklaring aan de pers van schepen Joris die beweerd heeft dat het recente geweld tegen de scouts door mensen van buiten de gemeente “du jamais vu” was. Het is nl. alles behalve de eerste keer dat hier problemen zijn, en telkens belooft de burgemeester met de politie te praten en toch gebeurt het altijd weer.

De gemeente onderzoekt nu de mogelijkheid om bewakingscamera’s te laten plaatsen, verbonden aan de politiediensten. Dit is een uitstekend idee dat wij uiteraard toejuichen (en ook in het verleden voorgesteld hebben). Carel Edwards heeft echter kritiek op de voorspelbare en ambtelijke manier van patrouilleren die door de politie gevolgd wordt: 2 agenten in een auto die langs rijden. Daarmee schrikt men het soort bendes dat rond 5 mei Kraainem bij de sporthal geteisterd heeft niet af. Hij pleit voor meer doelgericht patrouilleren te voet met de nodige back-up en dan vooral op basis van voorzienbare probleemtijden en -plaatsen (sportevenementen, voetbal, feesten, straten rond de sporthal, enz.).

Johan Forton (Kraainem-Unie) kaart voor de vierde achtereenvolgende maal het probleem van de Scouts – eenheden 39 en 88 – aan. Die hebben nl. met de verschillende afbraakwerken van gemeentelijke bouwvallen geen opslagruimte meer voor hun materiaal. Dit veroorzaakt een crisisje binnen de meerderheid, die prompt een schorsing van de vergadering vraagt. Bij hervatting van het debat deelt het college mede dat er allerlei contacten zijn geweest met de scouts en dat deze de voorkeur geven aan de conciërgewoning van kasteel Jourdain voor de opslag van hun materiaal. Waar ze dan onderdak voor hun activiteiten kunnen krijgen is niet duidelijk. Er wordt een vage belofte gemaakt over uitbreiding van de bestaande chalets maar het is zeer onduidelijk of dit wel mogelijk is. Men moet stemmen over 2 besluiten: het eerste voorziet dat de gemeente nog voor de afbraak van de zaal PAT een oplossing vindt voor de betrokken scouts. Dit wordt aanvaard. De tweede beslissing beoogt de scouts voor de afbraak nog uitsluitsel te geven over een onderdak voor hun activiteiten. De meerderheid stemt tegen, en daarmee blijft de toekomst onzeker voor de scouts.

Johan Forton vraagt om een commissie « bestuur » samen te roepen om de problematiek van de vluchtelingen en asielzoekers te bespreken. Kraainem-Unie denkt dat dit project dichter bij de bron aangepakt moet worden en ijvert naar het zoeken van een stabiele oplossing nog vóór de winter om nieuwe chaotische situaties te vermijden. De meerderheid belooft dit punt aan te kaarten bij een commissie « welzijn » waarvoor geen datum werd vastgesteld.

De buurtbewoners rond de nieuwe zaal PAT (een gemeentelijke evenements-ruimte/salle polyvalente) zien het niet zitten met het geplande gebouw: onvoldoende parkeerplaatsen, er heeft geen buurtbevraging plaats gevonden, geluidoverlast, enz. Niet relevant, zegt het bestuur: de ruimte zal overdag gebruikt worden voor onderwijsactiviteiten (muziekschool e.d.) en culturele evenementen ’s avonds. Er komt geen infoavond voor de buurtbewoners voordat alle details bekend zijn.

Bertrand Waucquez presenteert het CurieuzeNeuzen project nogmaals: 20.000 burgers over heel Vlaanderen hebben meegedaan aan dit initiatief om de werkelijke kwaliteit van de lucht te meten. Hij stelt voor de 25 Kraainemenaars die hieraan hebben deelgenomen hun kosten deels te vergoeden (10 Euro pp) zoals in bepaalde andere gemeenten. Geen sprake van. De schepen voor milieu, Elisabeth de Foestraet wil een praktisch identiek project maar via Greenpeace vanuit Brussel aangestuurd (“voor mensen die niet alleen maar De Standaard lezen”, zoals zij er aan toevoegt).

De werkgroep overstromingen heeft al een jaar geen rapport meer gepubliceerd. Nu verdwijnt Vivaqua van het toneel. De Watergroep werkt nu samen met Aquafin. Op 31 mei komen Aquafin en een aantal andere actoren hierover samen. Wat gaat hier uit komen? Kraainem-Unie vraagt om dit op de agenda van de commissie “Omgeving” van 11 juni te plaatsen.

Gesloten zitting

Er wordt gestemd over het de aanstelling van de gemeentesecretaris op basis van het verslag van het evaluatiecomité. De gemeentesecretaris wordt – in lijn met de nieuwe wetgeving hierover van het Vlaams gewest – als algemeen directeur van de gemeente aangesteld met 11 ja stemmen, 4 onthoudingen en 2 neen stemmen. De adjunct-directeur (de huidige OCMW-secretaris) wordt aangesteld met 8 ja stemmen, 8 onthoudingen en 1 neen stem. Deze stemming was nog over van de (uitzonderlijke) vergadering van april. Daar werd toen beslist dat de stukken niet in orde waren.

De volgende gemeenteraad is gepland voor 26 juni. In principe is dat de laatste vergadering tot na de verkiezingen, tenzij het college hierover anders beslist.