Gemeenteraad van 24 april 2018

De diensten zijn er mee bezig”, antwoord dat de meerderheid geeft op de meeste vragen van de oppositie.

De vergadering keurt een aantal routinepunten goed die voor de burger minder interessant zijn.

Andere punten waren wel relevant voor vele bewoners, zoals het parkeerbeleid in de gemeente; er zijn veel klachten binnengekomen over de betaalautomaten aan de Koningin Astridlaan, tussen de F. Kinnenstraat en de Oppemlaan. Sinds je daar moet betalen parkeert er bijna niemand meer en hebben de buurtbewoners al het ongemak. De meeste raadsleden, waaronder Kraainem-Unie, vinden dat er daar een blauwe zone moet komen. Luc Timmermans (Open) is het hier niet mee eens omdat dit tegen het advies van de mobiliteitsambtenaar in gaat. Hij heeft geen ongelijk, maar het belang van de buurtbewoners gaat voor dat van een ambtenaar. Marie-France Constant (Kraainem-Unie) stelt voor in de toekomst de bewoners te raadplegen alvorens betaalautomaten te installeren. Zij denkt ook dat de verwachte inkomsten die waren voorzien te hoog geschat zijn, gezien de weinige parkeerders op die plek sinds je daar moet betalen. Terugkomen op de betalende optie heeft helaas ook een prijs: 1000 euro per afgeschafte machine.

Op 20 maart jl. is de milieuvergunning voor het bouwen van een drukreduceerstation door Fluxys in de A. Lenaertstraat ingetrokken. Wij denken dat dit een goede zaak is. Fluxys heeft bij het College van burgemeester en schepenen een nieuwe aanvraag ingediend om de installatie aan de andere kant van de ring te bouwen. Een openbaar onderzoek hiervoor vindt plaats van 15-07-2018 tot 15-08-2018.. Marie-France Constant (Kraainem-Unie) stelt voor in de toekomst de bewoners te raadplegen alvorens betaalautomaten te installeren. De werken zouden begin 2019 moeten beginnen. Kraainem-Unie zal u op de hoogte brengen van de evolutie van dit dossier.

Johan Forton (Kraainem-Unie) interpelleert de schepen voor jeugdzaken alweer eens over de scout eenheden 39 en 88 van St Pancratius. Die weten nog altijd niet waar zij hun materiaal kunnen bergen wanneer hun huidige lokaal wordt afgebroken (zaal PAT moet plaats maken voor een nieuwe polyvalente zaal). Er zouden 5 oplossingen zijn: de scholen, Cammeland, de sporthal, zaal PUK, en het voormalige vredegerecht). Zoals gewoonlijk antwoord Olivier Joris dat de diensten er mee bezig zijn.Zelf weet hij blijkbaar niets. Inmiddels is de afbraak van zaal PAT uitgesteld tot november. Volgens Bertrand Waucquez (Kraainem-Unie) zouden de scouts hierover in contact zijn met de staf van de Chiro, die misschien kan helpen. De burgemeester beaamt dit maar er is nog niets beslist. Er wordt gestemd (of men al dan niet een beslissing hierover neemt voor de maand mei): 4 ja, 4 neen, en de rest onthoudt zich van stemming. Volgens de wet is het voorstel dus verworpen. Zo gaat dat met de scouts in deze meerderheid.

Luc Timmermans (Open) vraagt dat men een informatie-sessie organiseert voor de buurtbewoners aan de Woluwelaan in verband met de tweede fase van de daar geplande werken. Men moet in ieder geval beter met de mensen communiceren dan tot nog toe het geval was. Het AWV (Agentschap Wegen en Verkeer) laat het project vallen. Het wordt overgenomen door het Werkvennootschap, dat ook verantwoordelijk is voor de uitbreiding van de ring en de aanleg van een fiets-snelweg langs de Woluwelaan. Olivier Joris, schepen voor mobiliteit, zegt dat de aannemer en andere acteurs in het project nog niet bekend zijn en dat men dus moet wachten zodat de mensen correct geïnformeerd kunnen worden.

Johan Forton (Kraainem-Unie) vraagt of het nieuwe gemeentereglement mbt de begraafplaats ook voor het Joodse kerkhof geldt. De verantwoordelijke schepen, Th. Van de Plas, antwoordt hierop negatief. De burgemeester legt uit dat de situatie zeer ingewikkeld is. Uiteindelijk is niets in deze zaak duidelijk maar er komt verder geen antwoord.

Bertrand Waucquez (Kraainem-Unie) vraagt voor de zoveelste keer wanneer men het probleem van slechte akoestiek en aftandse microfoons in de raadzaal onder handen neemt. Hij verneemt dat de technische dienst van de gemeente overweegt om een nieuw systeem te installeren voor de volgende legislatuur. Dat is goed nieuws voor de moedige burgers die vanuit het publiek echt hun best moeten doen om te verstaan waar de vergadering het over heeft, maar waarom duurt dit allemaal zo lang?

Bertrand Waucquez wil ook weten hoe het staat met de planning voor een fietspad langs de Baron d’Huardlaan. Schepen Joris, van mobiliteit, antwoordt dat er verschillende scenario’s zijn, maar dat weten wij al lang. Wat wij willen weten is welk scenario gevolgd gaat worden.

  • Een groot fietspad in het midden van de laan met Vlaamse subsidies? Dit heeft niet de voorkeur van de buurtbewoners omdat zij denken dat de vele doorsteken dit een gevaarlijke optie maken.
  • Hun voorkeur: een fietspad langs de rand van de rijweg, gefinancierd door de gemeente.

Een studiebureau gaat zich hierover buigen, in concertatie met de buurtbewoners, en zal een, voorstel doen. Bertrand Waucquez vraagt dat dit op de dagorde van de volgende commissie Omgeving wordt geplaatst. De voorzitter aanvaardt dit mits er een duidelijk voorstel wordt gepresenteerd.

In de maand mei wordt de luchtkwaliteit in Vlaanderen gemeten via een campagne die de naam draagt van “CurieuzeNeuzen”. 25 ingezetenen van Kraainem nemen hieraan deel.

Op de gemeenteraad van 27 maar jl. heeft Kraainem-Unie dit te berde gebracht met de vraag dat de gemeente tussen zou komen in de (bescheiden) kosten voor de deelnemende bewoners. Dit werd afgewezen door de schepen van milieu (Elisabeth de Foestraet) omdat “andere meetmethodes beschikbaar waren”. Kraainem-Unie vraagt welke methodes, en hoe het daar mee zit. De schepen vertelt hoe de gemeente nu haar eigen gang wil gaan met een grootschalig project – samen met Greenpeace – gebaseerd op gebruik van de zelfde apparatuur als “CurieuzeNeuzen” (onderzoek Gent in 2016). Geen enkel concreet gegeven of voorstel wordt verder gegeven door de schepen. Mochten hier ooit resultaten uit komen dan kunnen die hoe dan ook niet worden ingepast in het CurieuzeNeuzen project van het gewest. Kraainem-Unie stelt nogmaals vast dat er weer tijd en geld verloren gaat, om maar te zwijgen van gemiste kansen en resultaten.

De problematiek rond het Pikdorenveld (tegenover de supermarkten) evolueert. Om op de hoogte te blijven, zie onze website.

Het dossier “Kieswijzer” wordt op verzoek van, Kraainem-Unie (kort) besproken. Het gaat hier om een systeem waarbij kiezers kunnen nagaan wat kandidaten nu werkelijk van plan zijn op lokaal of ander niveau met hun beleid, zodat de kiezer weet waarop hij stemt. De burgemeester wil het niet verder bespreken want het onderwerp is veel te ingewikkeld en er is niet genoeg tijd meer.

Kraainem-Unie stelt (weer) voor dat de diploma uitreiking van de Franstalige school wordt bijgewoond door de leden van de gemeenteraad, zoals ook het geval is voor de Nederlandstalige school. Maar schepen Caprasse (DéFI) wil niet dat men aan haar “chasse gardée” (van de Franstalige school) komt en torpilleert het idee.

Carel Edwards (Kraainem-Unie) stelt aan het eind van de gemeenteraad een vraag over wat er die dag gebeurd is op het politiebureau van WOKRA: een dertigtal immigranten (een hele bus vol van De Lijn) zouden door de politie zijn ingerekend en vastgezet. De meesten zouden bij mondjesmaat tijdens de dag zijn vrijgelaten. De burgemeester, die nochtans verantwoordelijk is voor de politie, weet van niets.

Volgende (publieke) vergadering van de gemeenteraad: 29 mei 2018 (nog te bevestigen)