1. Waarom Kraainem-Unie?

Zijn er niet genoeg politieke partijen?

Kraainem-Unie is geen politieke partij, maar een burgerinitiatief van een aantal inwoners van Kraainem, georganiseerd als VZW. De politieke partijen die sinds jaren aan de macht zijn in onze gemeente hebben geen blijk gegeven van goed beheer; men kan dit gemakkelijk vaststellen door gewoon te kijken naar de algemene onderhoudstoestand van onze wegen en voet- en fietspaden. In de vorige beleidsperiode 2006-2012 hebben ze de belastingen verhoogd – de personenbelastingen van 5 naar 7,5% en de opcentiemen op de onroerende voorheffing van 750 tot 950, maar hebben de burgers in ruil hun gemeente goed zien evolueren? Sinds jaren wordt de gemeentepolitiek buiten de openbaarheid gevoerd door de verkozenen van MR, CdH et Défi onderling. De genomen beslissingen gaan niet altijd in de richting van de belangen van de inwoners. Het project van nieuw gemeentehuis voor 7 miljoen EUR is er een mooi voorbeeld van.

Op de gemeenteraad van 19 december 2017 werd er beslist om deze opcentiemen te verlagen tot 598 om de verhoging van de basisaanslag van het Gewest te compenseren zodanig dat er niets verandert voor de eigenaar van een onroerend goed met betrekking tot zijn bijdrage aan de gemeente. Zie omtrent dit thema ook KU News nr. 6 p. 4 “Aanpassing van de onroerende voorheffing”.

2. Hebt u niets anders te doen?

Natuurlijk wel. We zijn allemaal actief in het non-politieke leven. Wat ons motiveert is het gevoel dat we ons steentje kunnen bijdragen tot het welzijn van de Kraainemse burgers, vanuit competentie en gezond verstand en niet vanuit politieke overwegingen. Naarmate we vorderen krijgen we meer en meer aanmoedigingssignalen van onze medeburgers om door te zetten, en dit is heel motiverend. We herinneren eraan dat Kraainem-Unie per definitie begrensd is tot de gemeente en dus geen andere politieke ambitie heeft.

3. Hebt u een politieke kleur?

Neen. De problematiek van de gemeente roept om een serie oplossingen die op gezond verstand gestoeld zijn. Een beter beheer en onderhoud van het patrimonium en van de infrastructuren van de gemeente, maar ook een langetermijnvisie m.b.t. vraagstukken die eigen zijn aan onze tijd, zoals de veroudering van de bevolking, de veranderingen van typische gezinssamenstelling, de groeiende precariteit, … Dit vraagt om planning op lange termijn voor aangepaste huisvesting, sociale woningen, … Ook de milieu-uitdagingen zoals ringlawaai en ringvervuiling, vliegtuiglawaai, overstromingen zijn van praktische en niet ideologische aard. Het is dus hoog tijd om een gemeente-administratie aan te stellen die zich niet bekommert om taalmachtsverhoudingen of politieke kleur maar om het beheer van de gemeente als een goede huisvader.

4. Welke ervaring hebt u?

Kraainem-Unie is voor een groot deel geboren uit de ontgoocheling van de burgers t.o.v. het jarenlang slecht beheer van de gemeente. Onze beweging is ontstaan enkele maanden vóór de verkiezingen van 2012. Sommigen beweerden dat zij maar een eendagsvlieg zou zijn. Maar vanaf deze eerste campagne bekwamen we vier raadsleden, wat duidelijk het bestaan aantoonde van een echte nood bij de bevolking. Onze raadsleden hebben heel veel tijd geïnvesteerd in het onderzoek van de dossiers, het bekomen van onafhankelijke informatie, het interpelleren van het College en van de schepenen, en de formulering van concrete voorstellen. Men kan dit zien in de verslagen van de gemeenteraden en van de verschillende commissies.

We hebben zeer goed opgeleide mensen, met een stevige professionele ervaring, die heel complementair zijn binnen ons team. Om beter de openbare werken op te volgen en de water- en energieproblematiek, wat beter dan ingenieurs? Om de financiën op te volgen, heeft men experten nodig. We hebben specialisten in elk domein (technisch, financiëel, projectleiding, communicatie, onderwijs, gezondheidszorg, milieu). Veel van onze leden zijn ook actief in andere activiteiten van de openbare sector, waar ze hun energie en tijd besteden aan een positief beheer. En om helemaal de sterkte van het team te laten gedijen, heerst er vertrouwen tussen ons: geen geheimdoenerij, want niemand moet zijn ego verzorgen met een scoop om in het licht van eigen glorie te gaan staan…

Gesterkt door onze eerste politieke ervaring, hebben wij een stevig vertrouwen in ons kunnen, en trekken we ook meer en meer sympathisanten aan die bereid zijn ons te ondersteunen. Dus geen eendagsvlieg, integendeel, een uitbreiding van onze beweging en van onze competenties.

5. Als lokale beweging haalt u geen voordeel uit relais op regionaal en federaal niveau…

Dat onze focus op de gemeente ligt, verhindert ons geenszins om goede contacten te hebben met regionale en federale administraties en overheden. Wij zijn trouwens voor een vlottere dialoog met de regionale toezichthouder om beter te kunnen inspelen op de opportuniteiten die zich, onder meer, op het gebied van mobiliteit en infrastructuur aandienen. Een van onze grote troeven is de sterke tweetaligheid van de verkozenen van Kraainem-Unie en van het gros van onze actieve leden, die zo’n dialoog in de hand werkt. Dat is onder andere wat het aanvragen van subsidies vergemakkelijkt.

Het feit dat wij een plaatselijke beweging vormen, biedt overigens het voordeel dat de oplossingen die wij aandragen geen rekening hoeven te houden met instructies van ‘bovenaf’, van een partij die op federaal, regionaal of communautair niveau mogelijks een andere agenda nastreeft. Kraainem-Unie gaat volledig onafhankelijk te werk om het algemeen belang van de inwoners van de gemeente te dienen.

Enkele voorbeelden:

 • Het immobiliënproject op de plaats van het oude Postkantoor waarvoor het recht van voorkoop nooit ernstig werd overwogen, waardoor een aanpassing van het kruispunt Koningin Astridlaan/Wezembeeklaan langs die kant onmogelijk is geworden.
 • De parking bij metrostation Kraainem, waarbij we gewezen hebben op een grote vergissing in het lastenboek dat 2 dubbele rijstroken vermeldde voor de Wezembeeklaan. Dit project van het Brusselse Gewest heeft gevolgen voor onze gemeente, en dit zou allemaal onder de radar gebleven zijn indien wij niet hadden gereageerd.
 • De geluidsoverlast van de luchtvaart, waarvoor de bevoegde MR-ministers (Mevr. Galant et M. Bellot, MR) zo goed als niets beduidends[i] verwezenlijkt hebben sinds het begin van de legislatuur, daar waar de verantwoordelijken van de verenigingen AWACSS (Wezembeek-Oppem) et Wake-Up Kraainem nochtans ook van de MR zijn.

[i] Geen spreidingssplan zal werken zolang 2 sterke maatregelen niet genomen worden: de begrenzing van de vluchten tot 220 000 bewegingn per jaar en het verbod op nachtvluchten (behalve natuurlijk om veiligheidsredenen). Alle verenigingen van aangelanden, zowel de Brusselse als die van de rand, zijn hierover akkoord, maar de MR is hardhorig.

6. Waarom denkt u dat het beter zal gaan indien u het College bijvoegt?

We zijn niet immuun voor vergissingen en geven dit graag toe. Maar we zullen zeker op één zaak letten om ze te beperken: transparantie en openheid t.o.v. de voorgestelde projecten. Want de huidige besloten achterkamerpolitiek van het huidige College leidt duidelijk niet tot goede resultaten. Of het nu gaat om de veiligheid, Fluxys, de oude Post, de hoeve Van Deuren, de migranten, de stedelijke ontwikkelingsplannen of zovele andere projecten die de toekomst van onze gemeente bepalen, een sereen debat op een professionele wijze gevoerd binnen het gemeentebestuur zou veel doelmatiger zijn dan besloten onderhandelinkskes waarvan het hoofddoel is om te vermijden dat enige informatie buiten het College zou kunnen filteren. Daarenboven zullen we er een punt van eer van maken om een echte burgerlijke politiek te voeren door de meningen en suggesties van de bevolking op te zoeken en er rekening mee te houden!

7. Wat hebt u tijdens deze legislatuur verwezenlijkt?

Het ligt niet voor de hand om, als je in de oppositie zit, projecten tot een goed eind te brengen. Wij hebben onze rol echter zo goed mogelijk vervuld en onophoudelijk een hele rist voorstellen ingediend. Wij zijn er trots op dat we onder meer volgende resultaten hebben geboekt:

 • Het feit dat een andere tweetalige lijst ontstaan is. Dit luidt eindelijk het verfrissend einde in van de verouderde geestesingesteldheid “Vlamingen v. Franstaligen” (ofte “Kraainem v. Kraainem”) die eigen is aan ééndimensionele partijen. Dit is een grote overwinning van de waarden van Kraainem-Unie, ten gunste van de hele gemeenschap.
 • Kraainem-Unie kwam in 2017 tussen als bemiddelaar (samen met Open) in de coup-poging die burgemeester Cardon moest verplichten om een stap opzij te zetten of zich te onderwerpen aan een coach[i]. Daardoor kon het huidig bestuur haar mandaat afwerken.
 • Wanneer dossiers in het geheim werden besproken, konden we ze vaak aan het licht brengen en vervolgens grondig ontleden t.b.v. de (o zo vaak nodige) verdediging van het algemeen belang. Enkele voorbeelden:
  • We konden [tot nu toe] de bouw tegenhouden van een nieuw gemeentehuis van 7 Miljoen EUR, waarvan het nut nog niet bewezen werd.
  • We konden de verkoop van de hoeve Van Deuren tegenhouden, dit om haar sociaal karakter te behouden en om te vermijden dat het een vastgoedproject zou worden.
  • In het dossier van de oude Post hadden we het liefst de aankoop gezien door de gemeente van het terrein (zie hoger), maar bekwamen toch een redelijker project met de hulp van de aangelanden van “Kraainem Post Project“.
  • We droegen bij tot een aanvaardbaar compromis voor het Fluxys-project.
  • We stelden een oplossing voor (samen met sommige leden van de meerderheid) voor het fietspad van de Koningin Astridlaan, die het behoud van een maximum aantal parkeerplaatsen garandeerde, dit om de zelfstandigen aldaar niet in moeilijkheden te brengen.
 • Wij hebben de inwoners regelmatig (en niet enkel eens er verkiezingen zaten aan te komen…) op de hoogte gehouden van de nieuwste evoluties en de stand van zaken van concrete dossiers bij monde van ons integraal tweetalig tijdschrift “Den Tournesol déchaîné” (omgedoopt tot “Kraainem-Unie News”)
 • Wij zijn lid van verschillende verenigingen die de omwonenden verdedigen tegen vliegtuighinder (UBCNA, waarvan we het vice-voorzitterschap verzorgen) en tegen de hinder veroorzaakt door de Ring (W-Ring)
 • Wij hebben het initiatief “Smart-Kraainem” opgestart, en vertegenwoordigen de gemeente in de schoot van de VVSG voor dit project (VVSG verenigt de Vlaamse steden en gemeenten).
 • Wij hebben ook actief deel genomen aan het “CurieuzeNeuzen”-project, dat tot doel heeft de luchtkwaliteit in het Vlaams Gewest te meten, en waarvan de resultaten eind September 2018 verwacht worden.
 • Wij vervulden onze oppositierol met ernst en professionalisme, wat onze “komfortabel verkozenen” van de meerderheid verplichtte zich minstens gedeeltelijk aan die criteria te onderwerpen.
 • Wij kwamen meer dan 250 keer tussen in de gemeenteraad. De lijst van deze interventies vindt u binnenkort op onze website.

[i] Zie “Mislukte coup tegen de burgemeester” op p. 2 van ons tijdschrift « Den Tournesol déchaîné » van Mei 2017

8. Waarin verschilt uw programma van dat van de andere partijen?

Het spreekt vanzelf dat iedereen het zal hebben over infrastructuur, milieu, mobiliteit, goed beheer en groene ruimtes. Wat ons onderscheidt, is:

 • Onafhankelijkheid ten aanzien van nationale partijen: beslissingen genomen in Kraainem door Kraainemnaren.
 • Transparantie: opname en uitzending van de sessies van de gemeenteraad en de commissies; proces-verbalen van diezelfde sessies in het Nederlands en het Frans.
 • Gemeentehuis: wij zijn helemaal niet overtuigd van de steekhoudendheid van een duur nieuw gemeentehuis en wensen alle alternatieven te onderzoeken alvorens zo’n project op te starten (kost ongeveer 7 miljoen).
 • Een hechte, tweetalige ploeg sinds 2012.
 • De groene ruimtes vrijwaren opdat ze niet tot speelveld van vastgoedmakelaars zouden verworden.
 • De impact van vastgoedprojecten inperken en waken over het respect voor de geldende normen.
 • RUP (Ruimtelijk UitvoeringsPlan): een inrichtingsplan van het grondgebied om de bestemming van de percelen van onze gemeente ondubbelzinnig te verduidelijken en om bepaalde delikate situaties te regulariseren.
 • Het mobiliteitsplan van 2009 herzien.

Een complete inventaris van het asbest in al onze gemeentelijke gebouwen en, in voorkomende gevallen, de verwijdering en vernietiging/neutralisatie ervan.

9. Waarom hebt u na de verkiezingen van oktober 2018 een akkoord met de Lijst van de Burgemeester gesloten?

Omdat wij dat moeilijk vanuit de oppositie kunnen doen hebben wij een akkoord gesloten met de Lijst van de Burgemeester (LB) om een tweetalige meerderheid te vormen in de gemeenteraad, en wel op de volgende basis:

1. Kraainem-Unie is in 2012 opgezet om de burgers de optie te bieden om voor een tweetalige lijst te stemmen die geen communautaire ruzie zoekt, maar die zich wil toeleggen op bestuurlijke zaken die reeds lang om een oplossing vragen. In 2018 hebben anderen de moed gehad om nog een tweetalige lijst te vormen voor de gemeenteraadsverkiezingen (LB).

Door met LB in zee te gaan komt Kraainem-Unie tegemoet aan de wens van de meerderheid van de kiezers, nl. de wens van een tweetalige benadering waarin ALLE burgers zich kunnen vinden. Zoals reeds duidelijk gezegd, zal Kraainem-Unie de faciliteiten verdedigen, maar zonder de Vlaamse identiteit te negeren.

2. Bovendien, daar het programma van LB nauw bij dat van Kraainem-Unie aanleunt, hebben wij snel een akkoord gevonden omtrent het toekomstige bestuur en de prioriteiten van de gemeente, waaronder (niet-exhaustieve lijst):

 • Korte en middellange termijn oplossingen vinden voor de overstromingsproblemen in Kraainem Noord
 • Het wegennet en de voet-en fietspaden opknappen
 • Vorm geven aan het sociaal project van de Hoeve Van Deuren
 • De veiligheid verhogen (op de publieke plaatsen, op onze wegen en voor de privéwoningen)
 • Het openbaar vervoersaanbod in het geheel van de gemeente verbeteren (gesprek met de MIVB en De Lijn)
 • De levenskwaliteit beschermen (geluidsoverlast, groene ruimtes, sluikverkeer, luchtkwaliteit,…)
 • De burgerparticipatie aanmoedigen

3. Dit akkoord laat toe dat:

 • Bertrand Waucquez onze (perfect) tweetalige burgemeester wordt en dit voor de volledige 6 jaar – iets dat wij onder Union al 18 jaar niet meer gezien hadden. Een belangrijke factor voor communautaire vrede en stabiliteit voor de komende 6 jaar dus. Dit maakt het mogelijk voor Johan Forton om op zijn beurt plaats te nemen in het College, waardoor een perfect evenwicht onstaat met 3 leden van Kraainem-Unie en 3 leden van MR-DéFI. We hopen dat de samenwerking in het College, met een goede balans tussen ervaring en nieuwe ideeën, in een positieve en constructieve sfeer zal verlopen. De terugkeer van effectief tweetalige leden in het College is ook belangrijk voor de relaties met het gemeentepersoneel en met onze toezichthoudende overheid, het Vlaamse Gewest.
 • Luc Timmermans (LB) voorzitter wordt van de gemeenteraad. Een herziening van het huishoudelijk reglement zal zorgen dat eindelijk een transparant en democratisch debat mogelijk wordt, en dit met volledig respect voor de oppositie.